БЮДЖЕТИРОВАНИЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

Бухгалтерские вебинары №1
в Украине!

Онлайн-курс

АЗБУКА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ: от простого к сложному.

Обучающая программа для бухгалтеров и финансовых специалистов, желающих повысить свою квалификацию и компетентность в сфере управленческого учета. Модуль 1
До вебинара осталось:

4 урока (8 часов): 12,14 ноября 2019 г.


13:00 - 15:00, 15:30-17:30

 

Участие+запись курса - 1598 грн.

После 5 ноября - 1898 грн.

Гнилицкая Лариса Владимировна
Д.э.н., профессор, эксперт-практик по направлениям: управленческий учет и бюджетный контроль; финансовый и управленческий анализ; бизнес-диагностика; управление рисками; антикорупционный аудит, финансовый менеджмент. Автор учебников, учебных пособий и методических разработок по преподаванию учебной дисциплины «Управленческий учет», а также более 100 публикаций в специализированных изданиях по вопросам управленческого и финансового учета, экономической безопасности, финансовой диагностики и бюджетирования.

Спикер

Гнилицкая Лариса Владимировна

Кому следует заботиться о повышении квалификации бухгалтера?..
Конечно, предприятию, ведь «продвинутый» специалист сможет не только более качественно выполнять свои прямые обязанности, но и хорошо понимать работу смежных отделов и компании в целом.
Но, в первую очередь, повышение квалификации и компетентности необходимо самому бухгалтеру. Какие в этом плюсы? Повышение ценности, оплаты труда, расширение полномочий, меньше ошибок, участие в принятии управленческих решений и т.д.
Приглашаем бухгалтеров повысить квалификацию в сфере управленческого учета - в июле в онлайн-формате у нас состоится первый модуль по бюджетированию.


Практическое значение обучения для специалистов сфере учета и финансового менеджмента заключается в систематизации концепций бюджетирования, формировании навыков составления отдельных видов бюджетов, обобщении практики применения инструментов бюджетирования для подготовки прогнозной (багатовариативной) информации при обосновании их профессионального суждения.

Программа курса

Ефективність та результативність діяльності компанії багато в чому залежить від рівня професійної підготовки та компетентності фахівців у сфері обліку та фінансів, їх уміння узагальнювати інформацію та на її основі обґрунтовувати пріоритетність прийняття управлінських рішень. У цьому контексті актуалізується потреба в розширенні інформаційного простору діяльності цих спеціалістів та виникає нагальне завдання в обґрунтуванні інструментів управлінського обліку при формуванні їх професійного судження. Одним із основних інструментів управлінського обліку є бюджетування.


Практичне значення для фахівців сфері обліку та фінансового менеджменту полягає у систематизації концепцій бюджетування, формуванні навичок складання окремих видів бюджетів, узагальненні практики застосування інструментів бюджетування для підготовки прогнозної (багатоваріативної) інформації при обґрунтуванні їх професійного судження.

Предметом теми є методичні та організаційні засади бюджетування при оцінюванні ефективності діяльності компанії та її сегментів, ідентифікації підприємницьких ризиків та обґрунтуванні політики щодо оптимізації використання корпоративних ресурсів.


Мета проведення курсу: підвищити кваліфікацію слухачів за ключовими питаннями бюджетування в умовах невизначеності. На конкретних практичних прикладах показати можливості впровадження в практику діяльності суб’єктів господарювання сучасних зарубіжних прийомів бюджетування (аналіз беззбитковості, аналіз чутливості, функція витрат, операційний важіль), розкрити технологію складання ковзких (безперервних) бюджетів, ознайомити слухачів з технологією факторного аналізу відхилень фактично досягнутих показників від запланованих тощо.


Завдання проведення заходу полягають у наступному:

- обґрунтуванні функцій бюджетування як інформаційного підґрунтя менеджменту;
- дослідженні сучасних концепцій бюджетування та їх взаємоузгодження з завданнями менеджменту;
- виявленні впливу організаційно-технологічних особливостей компанії на систему бюджетування;
- визначенні відмінностей щодо формування інформаційних потоків при демократичному, авторитарному та комбінованому підходах у бюджетуванні;
- набутті вмінь щодо побудови матриці відповідальності окремих менеджерів при підготовці бюджетних показників;
- отриманні практичних рекомендацій щодо складання бюджетів продажу, виробництва, прямих та непрямих витрат, бюджетного звіту про фінансові результати, бюджетного звіту про рух грошових коштів, бюджетного балансу;
- виявленні впливу на бюджетний прибуток обраної методики калькулювання собівартості продукції;
- дослідженні сучасного формату бюджетів (безперервні бюджети; прирістні бюджети; процесні бюджети);
- визначенні особливостей формування бюджетної політики та розподіл підконтрольних показників і сфер відповідальності;
- опануванні методикою управління за центрами відповідальності при формуванні та контролі виконання бюджетних показників;
- набутті практичних навичок щодо використання інструментів аналізу беззбитковості при обґрунтуванні базових показників у бюджеті «з нуля»;
- опануванні технології формування безперервних бюджетів (зарубіжний досвід використання безперервного бюджетування як альтернативи завершених бюджетів);
- набутті практичних навичок формування процесних бюджетів;
- набутті вмінь щодо використанні методичних прийомів гнучкого бюджетування для контролю за виконанням планових показників;
- опануванні методикою факторного аналізу відхилень фактично досягнутих показників від запланованих.


Програма онлайн-курсу:

  1. Бюджет як основний інструмент управління
1.1. Сутність бюджетування та види бюджетів;
1.2. Завдання та функції бюджетування;
1.3.Основні проблеми, пов’язані з запровадженням системи бюджетування в умовах невизначеності;
1.4. Вплив організаційно-технологічних особливостей підприємств на побудову системи бюджетування
1.5. Еволюція бюджетування (критична оцінка існуючої практики бюджетування та нові підходи до бюджетування в умовах невизначеності).

  1. Методичні прийоми бюджетування
2.1. Класифікація витрат з метою формування бюджетних показників та їх подальшого контролю;
2.2.Вплив на бюджетний прибуток обраної методики калькулювання собівартості продукції;
2.3. Планування доходів, витрат та обсягів діяльності на основі показника критичного обсягу діяльності як відправної точки бізнесу;
2.4. Управління структурою витрат за допомогою операційного важеля як елемент оптимізації прибутку;
2.5. Використання аналізу чутливості в бюджетуванні.

  1. Порядок складання операційних та фінансових бюджетів
3.1. Матриця формування даних при побудові системи операційних бюджетів;
3.2. Практичні рекомендації щодо формування бюджетів продажу та виробництва;
3.3. Алгоритм формування бюджетів прямих и непрямих витрат;
3.4. Практичні рекомендації щодо формування бюджетів операційних витрат;
3.5. Практика формування бюджетного звіту про фінансові результат, бюджетного звіту про рух грошових коштів та бюджетного балансу.

Стоимость участия

У Вас еще есть возможность принять участие по акционной цене!

До 5 ноября

Участие + запись — 1598 грн.

После 5 ноября

Участие + запись— 1898 грн.

По абонементу - бесплатно

Вебинар Инлайф Плюс — первый помощник бухгалтера

Вебинары для бухгалтеров помогают «держать руку на пульсе» изменений.

Вы подстраховываете себя, постоянно повышая свою квалификацию и уровень знаний

Лучшие вебинары для бухгалтеров в Украине

Наши спикеры – лучшие в нашей стране специалисты по бухгалтерскому и налоговому учету.

Мы проводим вебинары на самые актуальные и необходимые Вам для успешной работы темы

Экономия времени и денег
на более важные для Вас лично дела

Не отрываясь от рабочего процесса, на своем рабочем месте Вы получаете всю необходимую информацию и ответы на индивидуальные вопросы

Как зарегистрироваться и принять участие?

Заполните форму регистрации на сайте

Регистрация

Оплатите полученный счет

За день до вебинара Вы получите письмо с напоминанием и ссылкой на вебинарную комнату

В день вебинара, за пять минут до начала переходите по ссылке в вебинарную комнату

Вы будете видеть и слышать спикера, смотреть презинтационные материалы, задавать вопросы в чате (письменно). На все вопросы по теме вебинара Вы получите быстрые и качественные ответы

Задавайте вопросы,
регистрируйтесь по телефонам:

044 338 23 12, 098 696 81 00
или заполняйте форму регистрации

Регистрация